Laatste aanpassing: 1 mei 2022

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN M.C. BIJL INTERIEURBOUW

 

Artikel 1 (Algemeen)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of diensten van welke aard dan ook van M.C. Bijl Interieurbouw, gevestigd te (1273 RN) Huizen, aan de Westkade no. 403, hierna te noemen “de verkoper”. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met verkoper overeengekomen te worden.
 2. Onder “ koper” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Onder “goederen”/”het geleverde” wordt in deze voorwaarden verstaan bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord alsmede diensten welke door verkoper aan koper worden geleverd.

 

Artikel 2 (Offertes)

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijzen als het tijdstip van levering van de goederen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 30 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en en/of door de verkoper gedane opmetingen. De koper is verplicht de koper te informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 3. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom, richtprijs, regie:

- ingeval van een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen, waarvoor het werk zal worden uitgevoerd.

- ingeval van richtprijs doet de verkoper een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

- in het geval van regie doet de verkoper nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (uurtarief, eenheidsprijzen van benodigde materialen).

 1. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding, respectievelijk bevestiging, van de opdracht door de verkoper dan wel indien er daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht van de wederpartij. De opdrachtbevestiging wordt, behoudens schriftelijk tegenbericht van de wederpartij voor de daadwerkelijke levering, geacht de opdracht juist en volledig weer te geven.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden verkoper slechts indien zij schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.
 3. Verkoper is gerechtigd alvorens verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven, van opdrachtgever zekerheid te verlangen met betrekking tot het nakomen van zijn gehele betalingsverplichting.
 4. Verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen en/of opdrachten en/of orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Materialen die speciaal voor koper worden besteld en welke deugdelijk en volledig zijn, worden nimmer teruggenomen door verkoper.
 6. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten in prijscouranten en bij offertes en/of orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk.

 

Artikel 3 (Prijzen)

 1. Iedere verkoop of aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs/prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de (koop)overeenkomst geldende kostenfactoren.
 2. Eventuele voor- respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van de aankomst/aflevering komen ten gunste van respectievelijk ten laste van koper.
 3. Verkoper is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met wederpartij een aanbetaling te vragen tot maximaal 40% van de koopsom.

 

Artikel 4 (Levering en risico)

 1. Bij levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de verkoper. De wijze van vervoer geschiedt naar keuze van de verkoper.
 2. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
 4. Wanneer de aflader c.q. vervoerder c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de in het buitenland aangekochte zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de overeenkomst met de koper te annuleren.
 5. Annulering op voormelde gronden brengt mee dat koper geen schadevergoeding zal kunnen vorderen van verkoper.
 6. Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 7. Tenzij anders is overeengekomen wijst de verkoper de koper er tijdig voor de op/aflevering op dat de koper op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

- de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.

- de plaats waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, vrij is van obstakels (waaronder meubelen, gordijnen, opslag, vuilresten).

- de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de koper beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt.

- voldaan is aan alle verdere eisen van verkoper, indien deze bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk aan koper zijn medegedeeld.

 1. Tenzij anders overeengekomen zal de gebruikelijke verpakking door de verkoper niet worden teruggenomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen zal sloopafval door verkoper worden afgevoerd. De kosten die voortvloeien uit de afvoer van sloopafval door de verkoper zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 5 (Leveringstijden)

 1. De levertijd is vastgesteld op de voorwaarden dat de omstandigheden dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. De opgave van een levertijd schept uitdrukkelijk geen fatale termijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. In geval van vertraging van de levering doordat bedoelde omstandigheden zich wijzigen, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Verkoper zal de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging. Vertraagde levering geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden noch om schadevergoeding te vorderen.
 3. In geval van een aanbetaling gaat de levertijd pas in nadat de aanbetaling door verkoper is ontvangen.
 4. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling.
 5. Wanneer binnen 3 maanden na bestelling niet of slechts gedeeltelijk is afgeroepen, heeft de verkoper, behoudens het geval een fatale termijn is overeengekomen, het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen. Koper is verplicht aan deze sommatie binnen 5 werkdagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.
 6. Indien de bestelling binnen 1 jaar niet is afgeroepen door koper, vervalt de leveringsplicht voor verkoper. Het vervallen van de leveringsplicht voor verkoper ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel 6 (Aanvaarding en reclame)

 1. De controle op aard, kwaliteit en conditie van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst omtrent de afgeleverde hoeveelheid wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden zoals op de afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, teneinde geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 2. Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties worden door verkoper slechts in behandeling genomen indien zij verkoper rechtstreeks, binnen 5 dagen na levering van het geleverde, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen vijf dagen na verzenddatum der facturen.
 4. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem bestelde en gekochte zaken reeds voor hem en/of door hem zijn bewerkt/verwerkt en de zaken voor bewerking/verwerking geen aanleiding tot het indienen van kwaliteits- of specificatiereclame gaven.
 5. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 6. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten.
 7. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarden van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

 

 

Artikel 7 (Kwaliteit, aansprakelijkheid)

 1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen en aantal per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd. De feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.
 2. Behoudens expliciet schriftelijk overeengekomen garantiebepalingen dan wel door verkoper verstrekte garantiebewijzen verleent verkoper geen andere garanties dan de garantie welke hij van zijn leveranciers/fabrikanten ontvangt.
 3. De verkoper kan keuring van koper verlangen alvorens tot verwerking/bewerking van de zaken over te gaan. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de verkoper zijn verlangen daartoe heeft kenbaar gemaakt.
 4. Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor de door de koper geleden schade die het gevolg is van een aan verkoper toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. De termijn waarbinnen de verkoper tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot een termijn van een jaar.
 5. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die de verkoper niet kende noch behoorde te kennen, zoals extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage in betreffende en/of omliggende ruimten.

 

Artikel 8 (Overmacht)

 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan zes maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 2. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voeldoen, is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: niet- of niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering aan de verkoper door diens toeleveranciers, niet, niet-tijdige, danwel niet-behoorlijke levering door de verkoper als gevolg van milieurampen, oorlog, werkstaking, weersomstandigheden, computerstoringen, storingen in of gebreken aan informatiesystemen van verkoper of diens toeleveranciers, gebrek aan- of intrekking van vervoersmogelijkheden, in- en uitvoeringsbeperkingen danwel sluiting van ’s lands grenzen.

 

Artikel 9 (Eigendomsvoorbehoud)

 1. Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, tot op het moment van volledige nakoming van al hetgeen waartoe de koper, uit welke hoofde ook, jegens verkoper verplicht is. Hieronder is in ieder geval begrepen de tegenprestatie met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaken, de tegenprestatie met betrekking tot door verkoper verrichtte en/of te verrichten diensten alsmede alle vorderingen wegens niet nakoming door de koper en vereffening van rekening-courant saldi, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Indien de koper één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de koper zijn/haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling vraagt, failliet wordt verklaard, zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, indien op het vermogen van de koper geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de koper in verzuim en heeft de verkoper de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, ongeacht zijn verder recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. In die gevallen is elke vordering die verkoper op de koper mocht hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
 3. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 4. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en/of te verwerken en af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen voordat de betalingstermijn verstreken is wordt de koopprijs ongeacht anders luidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
 5. De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 6. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van zijn eigendomsrechten door de verkoper zijn voor rekening van koper.

 

Artikel 10 (Betalingen)

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening en in Nederlandse valuta. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. De verkoper die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de koper een deelfactuur.
 3. Verkoper hanteert bij facturering een kredietbeperking van 2% over het gefactureerde bedrag (inclusief BTW). Deze kredietbeperking zal door verkoper apart op de factuur worden vermeld en koper is alleen gehouden deze kredietbeperking aan verkoper te voldoen indien en voor zover koper in gebreke blijft het factuurbedrag binnen 14 (veertien) dagen aan verkoper te voldoen.
 4. Verkoper stuurt aan koper na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft het factuurbedrag, vermeerderd met 2% kredietbeperking, binnen 14 dagen te betalen.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de verkoper er aan geeft, steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 6. Onverminderd het vorenstaande is de koper aan de verkoper verschuldigd alle kosten welke verkoper maakt tot inning van de aan verkoper verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verkoper om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verkoper voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 7. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau-, en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 8. Koper verklaart zich ermee bekend dat verkoper voor zover nodig M.C. Bijl Interieurbouw gemachtigd heeft om namens verkoper alle correspondentie betrekking hebbend op een overeenkomst tussen partijen en waaronder in ieder geval begrepen de facturatie te voeren en alle in dat verband passende incassomaatregelen te treffen.

 

Artikel 11 (Tekortschieten koper)

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen 3 werkdagen na daartoe door de verkoper in gebreke te zijn gesteld, is de verkoper bevoegd de koop terstond zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding een en ander onverminderd het gestelde in artikel 7.

 

Artikel 12 (Dienstverlening)

 1. Onverkort het bepaalde in de voorgaande artikelen zijn tevens de volgende bepalingen van toepassing indien verkoper diensten verleent zoals het verwerken/bewerken van bouwmateriaal in de ruimste zin van het woord alsmede het verstrekken van adviezen en assistentie aan of in opdracht van koper.
 2. Verkoper zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voortkomend geval overeenkomstig de met koper schriftelijk vastgestelde afspraken.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 zal verkoper koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden voor uitvoering dan wel door overmacht het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening zal worden beïnvloed.
 4. Verrekening van meer en minder werk vindt in ieder geval plaats in geval van bestekswijziging, bouwkundige gebreken, afwijkingen van de geschatte hoeveelheden en/of van de bedragen in de stelposten.

 

Artikel 13 (Toepasselijk recht)

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Klaar om samen met ons aan de slag te gaan?

Adresgegevens

 • IJsselmeerstraat 316B
 • 1271 GE HUIZEN
 • 06 46 05 26 05
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2023 Maatwerkkast.nl Alle rechten voorbehouden.